Мережа захисту національних інтересів «АНТС» є неприбуткової громадською організацією та фінансується з різних джерел. Відповідно до Статуту «АНТС» може отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів для реалізації статутних цілей ГО.

 

 

Здійснити благодійну пожертву на статутні завдання організації можна наступним чином:

1) На рахунки: IBAN UA093052990000026007045024876 – UAH, UA113052990000026006015030437 – EUR, UA583052990000026009045033917 – USD, Код ЄДРПОУ 43262336, призначення платежу: На статутні завдання організації.

2) Налаштувати регулярний платіж в Приват24 (Зайдіть в меню Приват24. Оберіть меню «Усі послуги» — «Регулярні платежі (Календар)», у полі «Створити новий регулярний платіж» введіть 43262336)

3) Через платіжну систему LIQPAY

4) Проєкт ХаризмаUA можна підтримати на сервісах Patreon та Yoku.fund

 

Публічний договір про надання благодійної допомоги

 

ГО «Мережа захисту національних інтересів «АНТС», яка діє на підставі Статуту (далі – ГО), з одного боку, керуючись статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють
благодійну діяльність (далі – «Благодійник»), з іншого боку, далі за текстом кожен окремо – «Сторона», а спільно – «Сторони», укласти цей Договір про таке:

 

Стаття 1. Предмет договору

1. Сторони погоджуються з тим, що ГО відповідно до статей 2.4.8 та 10.3 Статуту може отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів для реалізації статутних цілей ГО, а саме:

3.2.1. Реалізація проектів із просування реформ в Україні.

3.2.2. Підвищення професійного рівня суспільно-політичної дискусії з важливих питань державотворення.

3.2.3. Розвиток політичної культури та лідерства.

3.2.4. Посилення суб’єктності України на міжнародній арені задля відновлення територіальної цінності та державного суверенітету.

3.2.5. Відстоювання незмінності курсу на євроатлантичну інтеграцію як інструменту наближення до стандартів НАТО та досягнення рівня добробуту ЄС.

3.2.6. Адвокація національних інтересів для зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України у відсічі російській збройній агресії політико-дипломатичним шляхом із залученням засобів «народної» та «культурної» дипломатії, інформаційної протидії, інструментів міжнародного права та через активізацію взаємодії із закордонними українцями.

3.2.7. Формування громадської думки щодо демократичних цінностей та відстоювання гідності громадян.

3.2.8. Виготовлення методичних, інформаційних та аналітичних матеріалів.

3.2.9. Проведення тематичних конференцій, форумів та семінарів.

3.2.10. Навчально-просвітницька робота з питань націє- та державотворення.

3.2.11. Сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань.

3.2. 12. Організація простору для спілкування між заінтересованими сторонами.

3.2.13. Створення та підтримка функціонування інтернет-ресурсу для висвітлення актуальних питань державотворення.

3.2.14. Аналіз виконання програм та заяв політичних партій та органів державної влади.

3.2.15. Відстеження сприйняття реформ та політик населенням.

1.2. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір коштів серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку.

1.3. Благодійні пожертви спрямовуються на реалізацію статутних цілей ГО.

1.4. Предметом цього Договором не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

1.5. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. ГО самостійно визначає
напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності.

 

Стаття 2. Права та зобов’язання ГО

2.1. ГО зобов’язується:

– використати зібрані кошти відповідно до статутних цілей;

– надати звіт Благодійнику (за вимогою) про спрямування ГО коштів одержаних за цим договором;

– за попередньою згодою Благодійника публікувати інформацію про здійснену ним пожертву на сторінці ГО в мережі Інтернет.

2.2. ГО має право:
– самостійно визначати напрями використання благодійної допомоги відповідно до своєї статутної
діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну
ціль своєї пожертви за окремим договором з ГО. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної
допомоги Благодійником не визначена, вважається, що благодійна допомога внесена на
здійснення ГО статутної діяльності.

 

Стаття 3. Зобов’язання Благодійника

3.1. Благодійник зобов’язується здійснювати:

– добровільне пожертвування у формі безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ГО (в т.ч. через платіжну систему LiqPay із призначенням платежу: «Кошти на статутні завдання ГО».

 

Стаття 4. Гарантії

4.1. ГО має виключне право на користування грошовими коштами отриманими за цим Договором. ГО  не несе відповідальність за те, що треті особи не мають претензій, що можуть обмежити користування грошовими коштами, якщо такі претензії не викликані діями ГО або одержувачів благодійної допомоги.

4.2. Благодійник шляхом надання благодійної допомоги, надає згоду на те, що пожертва не підлягає поверненню.

4.3. Укладаючи цей Договір Благодійник підтверджує, що він ознайомлений та згоден із Статутом ГО, та не має претензій щодо можливих напрямків використання ГО переданих Благодійником коштів або майна, в тому числі на адміністративні витрати в рамках чинного законодавства України.

4.4. Згідно з чинним законодавством України, в разі припинення діяльності організації кошти та майно організації буде передано державі або іншим неприбутковим організаціям.

4.5. Наданням благодійної допомоги Благодійник підтверджує свою дієздатність, добровільність
укладання правочину, та те, що предмет благодійної допомоги не знаходиться під забороною,
арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був
набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у ГО сумнівів щодо цих тверджень,
ГО має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

4.6. Наданням благодійної допомоги Благодійник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних.

 

Стаття 5. Приймання допомоги

5.1. ГО зобов’язується не допускати використання коштів наданих Благодійниками, з іншою метою, крім статутних цілей ГО та забезпечення адміністративних витрат ГО.

5.2. Грошові кошти вважаються переданими Благодійником з моменту зарахування їх на розрахунковий рахунок ГО через платіжну систему LiqPay.

 

Стаття 6. Внесення допомоги

6.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної допомоги.

6.2. Відповідно до цього Договору благодійні допомоги надаються Благодійниками та використовуються ГО для проведення та забезпечення діяльності (реалізації напрямів, цілей діяльності) ГО відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким
цільовим призначенням своєї благодійної допомоги.

 

Стаття 7. Контроль

7.1. ГО надає Благодійнику звіти про використання зібраних грошових коштів, за його вимогою, відповідно п.2.1. цього Договору.

7.2. Оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну звітність щодо надання та використання благодійних пожертвувань для цілей визначених договором веде ГО.

 

Стаття 8. Укладення договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту перерахування Благодійником коштів.

8.2. Цей договір діє до виконання сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань.

 

Стаття 9. Форс-мажор

9.1. Сторони не відповідають за повне або часткове невиконання Договору, спричинене подією непоборної сили (форс-мажору), якщо повідомляють про неї іншу Сторону протягом десяти днів з письмовим підтвердженням Торговельної палати України або іншого компетентного органу (в тому числі, але не виключно, Київської торгово-промислової палати).

9.2. До подій непоборної сили належать: військові дії, мобілізація, страйки, карантини, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди і стихійні катастрофи, а також акти органів державної влади і місцевого самоврядування, та інші події.

 

Стаття 10. Припинення договору

10.1. Договір припиняється внаслідок повного виконання зобов’язань Сторонами один перед одним.

 

Стаття 11. Відповідальність Сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даною угодою ГО та Благодійник несуть відповідальність відповідно до законодавства України і цього договору (Цивільний кодекс України, Закон України «Про громадські об’єднання»).

 

Стаття 12. Місцезнаходження та реквізити ГО

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЕРЕЖА ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ «АНТС»»

3150 м. Київ вул. Велика Васильківська 102, А/С 122

Код ЄДРПОУ 43262336

IBAN UA093052990000026007045024876

В АТ КБ ПРИВАТБАНК

МФО 320649

Ми в медіа